BURSA YILDIRIM İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KANTİN İHALE ŞARTNAMESİ

NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KANTİN İHALE ŞARTNAMESİ

 

KANTİN İHALESİ DUYURU VE ŞARTNAMESİ

Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

MADDE-1

İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler:

   İdarenin Adı       : Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü

   Adres                   : ÇınarönüMah.ÇınarSk.No:20 Yıldırım/BURSA

   Telefon                : 224 369 09 29

MADDE-2

 İhale edilecek okul kantini:

 

S.NO

 

OKUL ADI

 

İHALE EDİLECEK YER

AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ (BRÜT)

 

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

1

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam                               Hatip Lisesi

KANTİN

7000,00 TL

1785,00 TL

İhalenin Yapılacağı Adres              : Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İhale Tarihi          :23.02.2014

İhale Saati             : 14:00

MADDE-3

İhale konusu iş:

Bursa/YıldırımMerkez İlçesi Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde bulunan kantinin, işletme hakkının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (d) ve 51 (g) maddelerine göre verilmesi (kiralama) şartnamesinin konusunu oluşturmaktadır.

 

MADDE-4

 İhaleye Katılmak İçin Gerekli Olan Belgeler:

1)     T.C. Vatandaşı Olmak

2)     Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip LisesiOkul Aile Birliğinin Ziraat Bankası YıldırımşubesinezdindekiTR83 0001 0019 1462 9084 1550 01 nolu Okul Aile Birliği hesabına, kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle Yıllık Muhammen Bedelin (%) 3’ü kadar (1785,00 TL) geçiciteminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubunun aslı (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.)

3)     İkametgah İlmühaberi (aslı) son altı ay içerisinde alınmış olacaktır.

4)     Nüfus Cüzdanı ve arkalı önlü fotokopisi

5)      Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydının olmadığına dair belgenin aslı (Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak  üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit nitelikli zimmet , irtikap, rüşvet,    hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas  gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan  veya istimal istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar)

6)     Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan son altı ay içerisinde alınmış olan sağlık raporu

7)     Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 17. Maddesine göre yapılacak ihaleye katılımcılardan, öncelikle “Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesine veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim kanununa göre kantincilik alanında verilmiş İş Yeri Açma Belgesine sahip olanlar kabul edilecektir. Ancak katılımcıların hiç birinde bu belgelerden en az biri yoksa kalfalık veya kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranacaktır.”

8)     Bursa Kantinciler Odasından alınacak, adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge (Aslı)

9)     İhale Şartnamesi (İlgili Okul Müdürlüğünden temin edilecek ve onaylı olacaktır.)

MADDE-5

Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması:

Usulüne uygun olarak hazırlanmış ve istenilen belgelerin ihale tarihi ve saatine kadar komisyona elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta kanalı ile ve İhale başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular, katılımcı veya vekili (Noterden vekaletname ibrazı olan) tarafından bizzat yapılacaktır. Belgeleri eksik olan katılımcıların başvuruları iptal edilecek, değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

MADDE-6

İhaleye Katılamayacak Olanlar:

1.      İhaleye Komisyon Başkanı ve üyeleri ile okul aile birliğinin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bunların üçüncü ve dördüncü dereceye kadar yakınları katılamazlar.

2.      Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar ihalelere katılamazlar.

3.      İlimizde daha önce kantin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçen, sözleşme imzalamadığı için ihaleden men yasağı alan istekliler ihaleye katılamazlar. Katıldıkları tespit edilenlerin sözleşmeleri fesih edilerek kati teminatları idareye gelir kaydedilir.

4.      Daha önce her hangi bir okulun kantin veya yemekhane işletmeciliği ihalesini kazanıp işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedildiği için ihaleden men yasağı alan istekliler bu ihaleye katılamaz. Bu durumda olup, ihale üzerinde isteklinin bu durumun tespitinde teminatları gelir kaydedilecek ve sözleşmeleri feshedilecektir.

5.      İhaleye şirket, dernek, vakıf vb tüzel kişilikler katılamazlar.

6.      Halen okul aile birlikleri ile kantin sözleşmesi bulunan işleticiler ihaleye katılamazlar. Sözleşmesi idare tarafından tek taraflı olarak feshedilen ve kendiliğinden terk edip gidenler, idare tarafından 1 yıl süre ile kantin ihalelerinden men yasağı alırlar.

7.      Kantin Sözleşmesini süre olarak uzatma hakkı olduğu halde süre uzatımı hakkını kullanmayan işletici aynı okulun yapılacak olan ilk ihalesine katılamaz.

 

MADDE-7

 İhaleye Katılacaklar: İhaleye sadece gerçek kişiler bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılabilirler.

 

MADDE-8:

Teminatın Geri Verilmesi :

Geçici Teminat: İhaleyi kazanamayan katılımcıların geçici teminatları bir hafta içerisinde kendilerine iade edilecektir.

Kati Teminat: İhaleyi kazanan işleticiden aylık kiranın 8,5 ile çarpılması sonucu bulunacak yıllık sözleşme bedelinin % 6 sı kadar kesin teminat alınacak olup, kesin teminat sözleşme imzalanmadan önce İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Cumhuriyet Şubesi nezdindeki   TR57 0001 5001 5800 7293 5890 63 nolu hesabına okul adı ve kiralanacak yerin cinsi (kantin) belirtilerek nakit olarak yatırılacaktır. (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler kati teminat olarak kabul edilecektir.)

 

MADDE 9:

İşletilen yerde kullanılacak elektrik, su, havagazı ve ısıtma sayaçlarının teknik bakımdangenel tesisattan ayrılmasının mümkün olmaması ve bu giderlerin İdarece karşılanması halinde, bu giderlerkarşılığı olarak defterdarlık veya malmüdürlüklerince tespit edilecek bedel, okul aile birliklerine ödenecektir.Vadesinde ödenmeyen işletme hakkı bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının TahsilUsulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme faizi  uygulanır.

 

MADDE 10:

İşletme süresi bir yıl olup bu bir yıllık işletme süresi sözleşmenin feshini gerektiren nedenleryoksa birer yıllık sözleşmeler düzenlenmek kaydıyla en fazla 5 yıla kadar uzatılabilir.Sözleşmenin uzatılması hâlinde artış bedeli, Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Yurt İçi Üretici FiyatlarıEndeksi (YİÜFE) (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.Ancak kira bedelinin tespitine ilişkin faktörlerde önemli ölçüde farklılaşma olması hâlinde (%25 Oranında)öğrenci azalması,çoğalması gibi) kira bedeli komisyonca yeniden değerlendirilebilir.İşletme hakkı bedelleri peşin ödenebileceği gibi 8,5 ayda taksitle de ödenebilir.

 

MADDE 11:

Kiralama ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderler yükleniciye aittir.

 

MADDE 12:

Yüklenici yıllık kira bedelinin % 3 ünü defterdarlık/malmüdürlüğüne peşin olarak veya yıllık arz bedelinin dörttebirini (1/4’ü) peşin, kalan miktarı 3’er aylık taksitler halinde üç eşit taksitte ödenir,dekontu birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir.Yüklenici %3 arz bedelinin ödenmesinden geriye kalan kira bedelinin %10’u İl Millî EğitimMüdürlüğüne, %10’u İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, % 80 ini de birliğin göstereceği hesaplara yatırarak dekontlarını birliğe/okul müdürlüğüne teslimedecektir.Süresinde ödenmeyen işletme bedeline 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü HakkındaKanun’un 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme faizi uygulanacaktır.

 

MADDE 13:

- Kesin teminat tutarı, bir yıllık kira bedelinin % 6 oranında olup, Kesin teminat, SosyalSigortalar Kurumundan ilişkisiz belgesi ibraz etmesi kaydıyla yüklenicinin işi bırakması veya sözleşmebitiminde, birliğin herhangi bir alacağının kalmaması hâlinde kendisine iade edilir.

 

MADDE 14:

- Kantin bizzat yüklenici tarafından çalıştırılacaktır. Kantin başkası tarafından çalıştırılamaz,resmî veya gayri resmî devir ve temlik yapılamaz.

 

MADDE 15:

 - Kantinin işletilmesinde 3100 sayılı Kanun gereğince ödeme kaydedici cihaz (Yazar Kasa)kullanılır. Ödeme kaydedici cihazın kullanılamayacağı durumlarda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilenfatura veya perakende satış fişi kesilir.

 

MADDE 16:

 - İşletme hakkı verilen kantinin bulunduğu yer kantin sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Okul Müdürlüğünce mahallinde tanzimedilecek tutanakla işleticiye teslim edilir. Tutanakla teslim edilen yerdeki kapı, pencere, dolap, lavabo gibilevazımın tam ve sağlam olup olmadığı işletme hakkı verilen taşınmaz içerisindeki malzeme de (ocak, masa,sandalye ve benzeri) bulunuyorsa bunlar da çeşit ve değerleri itibarıyla ayrı ayrı belirtilerek teslim tutanağındayer alır ve Okul Müdürlüğü ile işletme hakkı verilen yüklenici tarafından imzalanır.

 

MADDE 17:

 - İşletme hakkı sona erdiğinde işletilme hakkı verilen yer, yüklenici tarafından kantininbulunduğu idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakla yüklenici kullanımına bırakılan malzemetam ve sağlam olarak teslim alınır.

 

 

 

 

 

MADDE 18:

 - Yüklenici; Temizlik ve sağlık koşullarına uygun faaliyette bulunur. Sabotaj ve yangın gibitehlikelere karşı her türlü tedbirleri almakla (yangın tüpü ve benzeri), Gerektiğinde okulun genel görünümüneuygun boya, badana gibi onarımları yapmakla, Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmâl ve kusur gibi nedenlerle vukubulacak zarar ziyanı tazmin etmekle yükümlüdür.

 

MADDE 19:

 – Yüklenicinin, işletme bedeli, arz bedeli, elektrik, su, ısınma bedeli, vergi ve harçlardanherhangi birini ödememesi; yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymesi, kantinde sağlığa ve genel ahlâka aykırımaddelerin öğrencilere satılması veya eğitim-öğretim ortamını bozucu davranışlarının inceleme soruşturmasonucu tespiti hâlinde, birlik yönetiminin gerekçeli kararıyla sözleşme tek taraflı feshedilir. Bundan dolayıyüklenici hiçbir hak talep edemez.

 

MADDE 20: - İşletme hakkı verilen yerde, hizmetin gerektirdiği malzeme ve eşya dışında devletingüvenliği, genel ahlâka aykırı ve okul müdürlüğünce sakıncalı bulunan her türlü alet, kitap ve broşür gibi eşyabulundurulamaz.

 

MADDE 21:

 - Yüklenici, Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının okul kantinlerinindenetimleri ile ilgili olarak yayımladığı 16.09.1988 tarihli ve 7409 sayılı Genelgesinin ekinde “Okul KantinleriDenetin Formu” ile getirilen yükümlülükler, 17/04/2007tarihli 2007/33’nolu Genelgesi ile Bakanlığımız vediğer ilgili bakanlıkların bu konudaki düzenlemelerine uymak zorundadır.

 

MADDE 22:

 - İşletme hakkı verilen yerde hiç bir şekilde “bira” dâhil alkollü içki, tütün ve tütünmamulleri ile enerji içecekleri bulundurulamaz ve satışı yapılamaz. Kantinlerde öğrencinin ruh ve bedensağlığına faydalı gıda ve içecek gibi ürünlerin bulundurulması zorunludur. Bu ürünlerde gıda kodeksineuygunluk şartları aranır.

 

MADDE 23:

 - İşletilen yerin; sözleşme hükümlerine aykırı işletilmesi, Bakanlığımız ya da kamu kurumve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulması, satışının yapılması durumunda tebligatı müteakip 15 gün içinde bu yerlerintahliyesi sağlanır.

 

MADDE 24:

 - İşletme hakkı süresi sona erdiği veya süresinden evvel iptali hâlinde işletme hakkı verilenyer idareye teslim edilmediği takdirde her geçen gün için işletici kişi tarafından işletme bedelinden ayrı olarakaylık işletme bedelinin binde beşi oranında günlük ceza uygulanır.

 

MADDE 25:

 - Kantinin işletilmesinde, Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi; bu belge yoksa, meslekî veteknik eğitim diploması; Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezinden alınmış sertifika ile kursbitirme, kalfalık, ustalık ve iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip ve öğrenci psikolojisine uyumsağlayabilecek kişiler istihdam edilir. Çalışan kişilerin bu özelliklere haiz olmaması hâlinde birlikçe gerekliönlemler alınır.

 

MADDE 26:

 - Yüklenici, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve uygulaması ile ilgiliyönetmelik gereği “Ücret Tarifesi”ni öğrencilerin rahatlıkla görebileceği yerlere asar.

 

MADDE 27:

 - Yüklenici, sözleşme süresinin bitiminde tahliye etmediği takdirde 2886 sayılıDevlet İhale Kanununun 75’inci madde hükümleri uygulanır.

 

MADDE 28:

 - Sözleşme ile getirilen yükümlülüklerin takibi, birlik ve okul yönetimi tarafından yapılır.Sözleşmede yer alan hükümlere uyulmadığı birlik yönetimince tespit edildiğinde sözleşme, birlik kararı ilefeshedilir.

 

MADDE 29:

 - Bu sözleşmeden doğan ihtilafların hâl mercii Bursa Mahkeme ve İcra Daireleridir.

 

II. ÖZEL ŞARTLAR

MADDE 1:

a)      Yükleniciye, ihale onayı tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde kiralama yazısı yazılır. Yüklenici bu yazının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Geçici Teminatı Kesin Teminata çevirerek, yıllık Arz Bedelinin en az dörtte birlik kısmı, Kesin Teminatı, İlk ayınKirasını ilgili Okul-Aile Birliğinden alacağı hesaplara yatıracak olup, anılan bedelleri yatırarak idarece hazırlanan sözleşmeyi imzalayacaktır.

b)     Bahse konu kantin mahalli, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde taşınmazın mahallinde ilgili mevzuat hükümleri gereğince kiracıya okul aile birliği tarafından teslim edilir.

c)      Sözleşme süresi tarihinden itibaren 1 yıllık  süreyi kapsar.

d)     Yıllık kira bedeli aylık kira bedelinin (8,5) dokuzla çarpılması sonucu bulunacak miktardır.

e)      İhaleyi kazanan işletici, Merkez ilçelerde Kantinciler Odasına üye değil ise (1) bir ay içerisinde üye olmak zorundadır.

f)      İstekli sözleşme imzaladıktan sonra gerçek usulde vergi mükellefi olduğunu kanıtlayan
belgeyi ve Merkez ilçelerde Bursa Kantinciler Odasına kayıt olduğuna dair belgeyi l (bir) ay içerisinde Okul Aile Birliğine ibraz edecektir.

g)      İhaleyi kazanan işletmeci, İhale kararı kendisine tebliğinden sonra kantin işletmeciliğindenvazgeçtiği, 5(Beş) iş günü içinde gerekli şartlan yerine getirip sözleşmeyiimzalamadığıtakdirde yatırmış olduğu geçici teminatı ve sözleşmeyi imzalamakla birlikte ilk altı ay içindeişletmecilikten vazgeçtiği yada sözleşmeyi fesh ettiği taktirde ise yatırmış olduğu kesinteminatı (yıllık kira bedelinin % 6´sı) iadeedilmeyerek idareye gelir kaydedilir. Bu durumdaihale idare tarafından belirlenecek bir tarihte yeniden yapılacaktır.

h)         Diğer taraftan kendi kusurundan dolayı sözleşmesi fesih edilen işletmeci üzerine ihaleleregiremeyeceği yönünde işleticiye bir yıl süre ile men yasağı konularak bu durum Bursa Kantinciler Odası Başkanlığı´na yazı ile bildirilecektir.

i)       Yaz tatilinde (Haziran, Temmuz, Ağustos ayları ve yarı yıl tatilinde) kira alınmayacaktır.

j)       Okul kantinlerinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından üretim izni bulunan firmaların ürettiği su, süt, ayran, yoğurt, meyve sebze suyu ile tane meyve, simit, poğaça, sandviç, tost, hamburger, bisküvi grubu, çikolata grubu ve bunun gibi ürünleri satılması gerekmektedir.

k)     İhaleyi kazanan işletici kantin/yemekhaneyi bizzat çalıştıracak olup, hiçbir surette devir veya temlik yapamaz.

l)       İş bu şartnameden doğacak bütün vergi, resim ve haçlar ihale üzerinde bırakılan işleticiye aittir. İhaleyi kazanan işletici Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce yayınlanan 05/08/2004 tarih ve 11 nolu kurumlar vergisi sirküleri gereği Okul Aile Birliğine ödeyeceği kiranın üzerinde %18 oranında hesaplanacak KDV’yi bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğüne her ay beyan ederek ödeyecektir.

m)    Okul binası Özel bir vakıf tarafından Milli Eğitim İl Müdürlüğüne Eğitim Öğretim için kiralanmış ise, kantin işletmecisi, kalıcı yatırım / Tesis yapması halinde, okulun kendi binasına taşınması durumunda yaptığı yatırımla ilgili,  hiçbir şekilde, herhangi bir hak (ücret) talep edemez.

n)     İhaleye teklif vermekle, istekli şartnamedeki ve Ek-2 sözleşmedeki tüm hükümleri kabul etmiş sayılır.Ayrıca istekli, ihaleye teklif vermekle eski işletmecinin kantine yapmış olduğu sabit masraflarını (19.000 Türk Lirası) sözleşme tarihinden önce ödemeyi de kabul ve beyan eder. (Not: 19.000 Türk Lirası tutarındaki bu ücret Okul Aile BirliğininZiraat Bankası Yıldırım şubesi nezdindekiTR83 0001 0019 1462 9084 1550 01 İbannolu hesabına ödenecektir.)

o)     İş bu İhale Şartnamesinden doğacak anlaşmazlıklarda Bursa Muhakemeleri yetkilidir.

 

MADDE-2 : Sözleşme Feshi:           

       İdare bu şartname ve Ek-2 sözleşmede hususlara uymayan işleticinin sözleşmesini fesih eder ve kati teminatını alacaklar mahsup edildikten sonra kalanıhazineye gelir kaydedilir. İhale üzerinde bırakılan kişinin bu şartname ve ek-2 sözleşmedeki hususları yerine getirmemesi durumunda sözleşme kendiliğinden fesih olur. Bu durumda ihaleyi kazanan kişi hiçbir hak talep edemez.

MADDE-3: İşbu şartname ve eklerinde yazılı bulunmayan hususlarda 2886 Sayılı İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikhükümleri uygulanır.

MADDE-4: Şartname ile ilgili dosya okul müdürlüğünden temin edilecektir.İhaleye girecek istekliler için, ihalesi yapılacak okul müdürlüğü onaylı şartnameyi almak zorunludur.

MADDE-5: İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MADDE-6: İhale anında bahse konu kantin mahalline ait şartname ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler tarafından imzalanacaktır.

MADDE-7: Sözleşme imzalanırken ihale tarihinden önce son 1 ay içerisinde SGK ve vergi borcu olmadığına dair alınmış belge ibraz edilir.

 

 

 

 

İşletmecinin

Adı soyadı:

Tebligat Adresi :

 

 

                                                                          İmzası :................................................

 

 

 

Şükraniye Mah.7.Mercan Sok.No.3 YILDIRIM/BURSA - (TEL1) 0224 329 85 05 (TEL2) 0224 329 32 35 (TEL3) 0224 329 82 84 (TEL4) 0224 329 02 33

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.