BURSA YILDIRIM İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

YILDIRIM AKADEMİK BAŞARIYI ARTTIRMA PROJESİ TANITIMI

YILDIRIM AKADEMİK BAŞARIYI ARTTIRMA PROJESİ TANITIMI

 YILDIRIM AKADEMİK BAŞARIYI ARTIRMA PROJESİ (YABAP)  UYGULAMA YÖNERGESİ

 

1.TANIMLAR

İlçe Yürütme Ekibi: İlçe Milli Eğitim Müdürü ya da görevlendireceği Temel Eğitim Bölümü veya Din Öğretimi Bölümünden sorumlu şube müdürü başkanlığında grup yürütme ekibi koordinatöründen oluşur.

Grup:  Projede yer alacak ortaokul ve imam hatip ortaokulların oluşturduğu dört grup.

Grup Yürütme Ekibi: YABAP Grubunda yer alan okulların müdürleri ve koordinatör müdürden oluşan ekip.

Okul Yürütme Ekibi: Okul müdürü başkanlığında 8. Sınıf şube rehber öğretmenleri, okul aile birliği temsilcisinden ve rehber öğretmenden oluşan ekip.

Öğretmen Çalışma Ekibi: Şube rehber öğretmenleri, 8. sınıf öğrencileri ve velilerinden oluşan ekip.

 

2.KISALTMALAR

YABAP:  Yıldırım Akademik Başarıyı Artırma Projesi

TEOG:  Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş

RAM:   Rehberlik Araştırma Merkezi

İHO:     İmam Hatip Ortaokulu

 

3.AMAÇ

a) İlçemizin her tür ortaokul kademesinde başarı seviyesini ders bazında bir önceki yıl birinci ortak sınavlarındaki okul ortalamasına; ikinci ortak sınav okul ortalamasına göre yükseltmek.

b) Velilerimizi eğitim-öğretim sürecine yönelik olarak bilinçlendirerek, ilçemizin akademik başarısının arttırılmasında veli-okul işbirliğini sağlamak.

c) Ortaokul ve imam hatip ortaokullarımızda eğitim-öğretim yılı içerisinde akademik başarıyı analiz ederek gerekli ödüllendirmelerin yapılmasını ve tedbirlerin alınmasını sağlamak.

d) TEOG kapsamında ilçemizin akademik başarısını Türkiye ve il ortalamasının üzerinde tutmak.

 

4.KAPSAM

a)Bu proje ortaokullarımız ve imam-hatip ortaokullarımızda öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerinin ortak sınav uygulamasına tabi olan dersler başta olmak üzere genel akademik başarısını arttırmayı kapsamaktadır. İsteyen okullarımız diğer sınıflarda da projeyi uygulayabilir.

b)Bu proje yıl içinde yapılacak olan kazanım değerlendirme sınavlarının okul, grup ve ilçe bazlı değerlendirilmesini, dönütler verilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını kapsamaktadır.

c)Bu proje ortaokullarımız ve imam-hatip ortaokullarımızda öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının artırılması için destekleme kurslarının planlanması ve yapılandırılmasını kapsamaktadır.

d)Ortaokullarımız ve imam-hatip ortaokullarımızın 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak amacıyla öğrencilerimizin şube rehber öğretmenlerimiz tarafından yönergede belirtilen çalışmaları yürütülmesini kapsamaktadır.

e)Bu proje, öğretmenimiz ve öğretmenimizin ilgilendiği öğrencilerimizden oluşan proje grubuna destek olmalarını sağlamak amacıyla velilerimizin proje grubuna dâhil olmasını kapsamaktadır.

f)Bu proje, RAM koordinesinde Rehber Öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimizin ve velilerimizin bilgilendirilmesine ve motive edilmesine yönelik etkinlikleri kapsamaktadır.

g) Bu proje, Kariyer Planlama dersi çerçevesinde yürütülecektir.

 

5.DAYANAK

 a) Okulöncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

 b) Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği

 c) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi

 d) Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği

 e) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

 

6.SORUMLULUK ALANLARI

 a) İlçe Yürütme Ekibi Sorumluluk Alanları

 1. Proje yönergesini hazırlamak.

 2.Proje uygulamasıyla ilgili tüm iş ve işlemlerin takibini yapmak.

 3.Öğrencilere ve velilere yönelik RAM tarafından yapılacak çalışmaları planlamak.

 4.YABAP Grup yürütme ekibi tarafından toplanan verileri değerlendirerek okullara dönüt vermek.

 6.Ödüllendirilecek öğretmen ve öğrencileri belirlemek.

 7.Proje eylem planını hazırlamak.

 8.Bütün ilçede Kariyer Planlama dersinin aynı gün ve aynı ders saatinde proje doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

 9.Dezavantajlı öğrencilerimize eğitim materyali desteği sağlamak.

 

b)Grup Yürütme Ekibi

 1.Grup koordinatörü tarafından yapılacak çalışmalara katılmak.

 2.Grup çalışmalarına kendi okullarıyla ilgili verileri değerlendirme sonuçlarını iletmek.

 3.Grupta yer alan okullardaki yapılacak çalışmaları planlamak.

 4.Grupta alınan kararların kendi okullarında uygulanması için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

 5.Bilgi paylaşımı için whatsapp grupları oluşturmak.

 6.Projenin okullarda öğretmenler, veliler ve öğrenciler için tanıtımını yapmak.

 

c)Okul Yürütme Ekibi

 1.Okul müdürü koordinesinde projeyle ilgili yapılacak çalışmaları planlamak.

 2.Akran desteğinin sağlanabilmesi için farklı başarı seviyesinde bulunan öğrencilerle öğrenci gruplarını oluşturmak.

 3.Ortak sınavlar ve kazanım değerlendirme sınavlarıyla ilgili gerekli analizleri yaparak alınacak tedbirleri belirlemek ve tedbirlerin uygulanmasını sağlamak.

 4.Okullarda yapılacak sınavların sorularının, kazanımlara uygun biçimde hazırlanmasını sağlamak.

 5.Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görevli öğretmenlerin, ders öğretmenlerinin ve velilerin öğrencinin akademik başarısının artırılması için işbirliği yapmasını sağlayacak etkinlikler düzenlemek.

 6.Öğrencilerin sınav analizlerinin öğretmenler tarafından yapılmasını sağlamak.

 7.Okulda yürütülecek kitap okuma etkinliklerini planlamak.

 8. 8. Sınıflarda yürütülen proje kapsamında istenilen düzeyde başarıya ulaşılamayan kazanımlardan 5., 6., ve 7. sınıf öğretmenlerini haberdar ederek sonraki yıllara hazırlık yapmak.

 9.Ev ziyareti yapılacak öğrencileri ve ziyareti gerçekleştirecek öğretmenleri belirlemek.

 10. Grup Yürütme Ekibine aylık sunulacak raporları hazırlamak.

 11.Yıl içerisinde yapılacak sosyal faaliyetleri öğrencilerin akademik başarılarını destekleyecek şekilde planlamak.

 12.Uygun olan okullarda öğrencilerin ders saatleri dışında etüt yapabilmeleri amacıyla proje sınıfı oluşturmak.

 13. Okullarda proje panoları hazırlamak.

 14. 8. Sınıfların şube rehber öğretmenlerini, şubede derse giren ve ortak sınavda soru çıkan derslerin (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük) öğretmenleri öncelikli olmak üzere belirlemek.

 15.Proje kapsamında okulda yapılan çalışmaları internet sayfasında yayınlanmak üzere ilçe yürütme ekibine ulaştırmak.

 16.Okul değerlendirme formlarını hazırlayarak grup yürütme ekibine sunmak.

 17.Dezavantajlı öğrencilerimize eğitim materyali desteği sağlamak.

 

d) Şube Rehber Öğretmen Sorumluluk Alanları

 1.Öğrencileri ve velileri motive edici çalışmalar yapmak.

 2.Öğrencilerin akademik başarı durumlarını sürekli olarak takip etmek.

 3.Okul yürütme ekibine her ay sonu yapılan faaliyet hakkında bilgi vermek.

 4.Öğrencilerin okuduğu kitapların aylık olarak e-okul sistemine işlenmesini sağlamak.

 5.Sorumluluk alanlarında bulunan öğrencilere velinin önceden müsaadesini alarak ev ziyaretleri yapmak.

 6. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına öğrenci katılımını teşvik etmek.

 7.Öğrencilerin derslerden almış olduğu puanların takibini yaparak velileri bilgilendirmek.

 8.Öğrencilerin ders bazında eksikliklerini tespit ederek bu eksikliklerin giderilmesi için ders öğretmeniyle birlikte çalışmak.

 9.Ortak sınavlar ve kazanım değerlendirme sınavları sonunda öğrencilerin eksikliklerinin giderilmesi için tedbirler alınması konusunda ders öğretmenleri ve Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğretmenleriyle ve velilerle işbirliği yapmak.

 10.Projeyle ilgili okulca yapılacak toplantı ve diğer çalışmalara katılmak.

 11.Öğrencilerin ders kazanımları bağlamında eksiklerinin giderilmesi için Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görevli öğretmenler, ders öğretmenleri ve velilerle işbirliği yapmak.

 12.Proje ile ilgili okul müdürlüğünün verdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

e)Veli Sorumluluk Alanları

 1. Projeyle ilgili yapılacak çalışmalarda sorumlu öğretmenlere ve okul idaresine yardımcı olmak.

 2.Projede yürütülecek çalışmalarda öğrencilerin akran desteği alabilmeleri için gerekli çalışmaları yürütmek.

 3.Okul rehberlik servisinin velilere yönelik yapmış olduğu çalışmalara katılmak.

 4. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına öğrenci katılımını sağlamak.

 5. Öğretmenler ve okul idaresi tarafından yapılacak toplantılara katılmak.

 

f)Rehberlik Araştırma Merkezi ve Rehber Öğretmenlerin Sorumluluk Alanları

 1.Velilerin TEOG sistemiyle ilgili bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri bağlamında rehber öğretmenler aracılığıyla ilçe genelinde çalışmalar planlamak ve yürütmek. Ayrıca Rehber öğretmeni olmayan okullarda ilgili çalışmaların yapılabilmesi için gerekli tedbirleri almak.

 2.Öğrencilerin TEOG sistemiyle ilgili bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri ve sınav kaygısı bağlamında rehber öğretmenler aracılığıyla ilçe genelinde çalışmalar planlamak ve yürütmek.

 3.Rehber öğretmenler aracılığı ile verimli ders çalışma yöntemleri konusunda öğrencilere ve velilere yönelik çalışmalar planlamak ve yürütmek.

 4.Proje çalışmalarına katılım noktasında düşük performans gösteren öğrenci ve velileriyle birebir bireysel destek sağlanması. Örneğin: çocuklara yönelik akademik özgüven ve motivasyon gibi konularda grup rehberliği çalışmaları yapılması.

 5. Okul Yürütme Ekibi tarafından planlanacak olan veli ev ziyaretlerine gerekirse katılmak.

 6.Ortak sınavlar ve kazanım değerlendirme sınavlarının değerlendirildiği toplantılara katılmak.

 7. Proje kapsamında okullarda uygulanmak üzere öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik “Verimli Ders Çalışma Yöntemleri” ve “ Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma” sunularının RAM tarafından hazırlanması ve rehber öğretmenler tarafından okullarda sunulmasını sağlamak.

 8. 8. Sınıf öğrencilerine sınav kaygısı envanterinin uygulanması ve kaygı düzeyi yüksek olan öğrencilerle okul rehber öğretmeni tarafından Başa Çıkma Grup Rehberliği çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

 

 

Şükraniye Mah.7.Mercan Sok.No.3 YILDIRIM/BURSA - (TEL1) 0224 329 85 05 (TEL2) 0224 329 32 35 (TEL3) 0224 329 82 84 (TEL4) 0224 329 02 33

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.